Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering
Bridge the gap between operations & engineering

Taak- en organisatieontwerp

Techno­logie drukt een groot stempel op de inrichting en werk­wijze van organi­saties en daarmee op de kwaliteit van arbeid.

Techno­logische innovatie gaat meestal gepaard met:

  • een verande­ring van functie-inhoud,
  • het verdwijnen van arbeids­plaatsen en
  • verande­rende (meestal hogere) eisen die worden gesteld aan het werk en de mensen zelf.

Bij technolo­gische innovatie zijn verschil­lende partijen betrokken, zoals het bedrijfs­management, engineering, en personeels­zaken, die hier heel verschil­lend tegenaan kijken. De invals­hoek van techniek of engineering is een andere dan die van het bedrijfs­management, personeels­zaken (human resource management) of de ergonomie (Human Factors Engineering).

Deze tweedaagse workshop Taak- en Organisatie­ontwerp richt zich op elk van deze betrokkenen bij het ontwerp van productie­systemen. Naast de eigen invals­hoek leert de deelnemer vanuit de andere invals­hoeken te kijken, te acteren en de gezichts­punten te inte­greren.

De workshop kenmerkt zich door een grote mate van praktijk­gerichtheid. De onder­werpen, voorbeelden en oefeningen komen uit de dagelijkse praktijk, waarin ook de docenten werkzaam zijn.

Algemene informatie

Doelgroep: de docenten rekenen op deelname van zowel technisch ontwerpers, organisatie­kundigen, bedrijfs­leiding / managers, als ergonomen / arbo-profes­sionals.
Voorkennis: ergonomische of organisatiekundige is gewenst, maar niet vereist.
Leer­doelen: Na de workshop bent u in staat:

  • integraal te kijken naar de wissel­werking en onderlinge afstemming tussen techniek, arbeid en organisatie;
  • na te gaan welke consequenties op het gebied van arbeid en organisatie verbonden zijn aan uw technische ontwerp­keuzes;
  • deze consequenties bespreek­baar te maken richting opdracht­gever.
Studielast: de totale studielast bedraagt 20 uur.
Data: als er voldoende aanmeldingen zijn, wordt de cursus ingepland
Plaats: Fletcher Hotel Apeldoorn.
Aanmelding: inschrijving geschiedt op volgorde van ontvangst van het inschrijfformulier. NB: Voor deze workshop geldt een maximum van 12 deelnemers.
Kosten: € 1250,- excl. btw., inclusief cursusmateriaal, overnachting, maaltijden en koffie/thee.

 

©2017 Ergonomie Opleidingen    |    Ontwerp: Webton.nl